Furever by Csányi Kft. Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelő:

 • Furever by Csányi Kft.
 • Székhely: 2724 Újlengyel, Határ út 12.
 • Adószám: 25112603-2-13

Adatfeldolgozók:

 • Webhosting: Siteground Inc.
 • DM: Mailchimp Inc.
 • Adatbázis: Google / Alphabet Inc.
 • Marketing: Mundus Creatus Bt.

1. Hírlevél

Cél: Ajánlatok küldése a feliratkozóknak.

 • Kezelt adatok: Név, emailcím.
 • Adatkezelés jogalapja: Hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).
 • Adatmegőrzés időtartama: A hozzájárulás visszavonásáig.
 • Adatfeldolgozó: Mailchimp Inc.

2. Vásárlások

Cél: A vásárlási tranzakciók lebonyolítása és adminisztrációja.

 • Kezelt adatok: Név, emailcím, telefon, számlázási cím, postacím.
 • Adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).
 • Adatmegőrzés időtartama: Jogszabályi kötelezettségeknek megfelelően (pl. számviteli törvény szerint 8 év).
 • Adatfeldolgozó: Siteground Inc., Google / Alphabet Inc.

3. Események

Cél: Rendezvényekre való jelentkezés és részvétel biztosítása.

 • Kezelt adatok: Név, emailcím, telefon.
 • Adatkezelés jogalapja: Hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).
 • Adatmegőrzés időtartama: Az esemény lezárását követő 1 év.
 • Adatfeldolgozó: Google / Alphabet Inc.

4. Időpontegyeztetés az üzletbe

Cél: Időpontfoglalás kezelése az üzletbe látogatáshoz.

 • Kezelt adatok: Név, emailcím, telefon.
 • Adatkezelés jogalapja: Hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).
 • Adatmegőrzés időtartama: Az időpont elmúltát követő 6 hónap.
 • Adatfeldolgozó: Google / Alphabet Inc.

5. Törzsvásárlói program

Cél: Törzsvásárlói program működtetése és kedvezmények biztosítása.

 • Kezelt adatok: Név, emailcím, telefon, cím, korábbi vásárlások, kedvezmények, törzsvendég pontok.
 • Adatkezelés jogalapja: Hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).
 • Adatmegőrzés időtartama: A programban való részvétel megszűnését követő 1 év.
 • Adatfeldolgozó: Google / Alphabet Inc., Mundus Creatus Bt.

Adatkezelés alapelvei

 • Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság: Az adatokat jogszerűen, tisztességesen és átlátható módon kezeljük.
 • Célhoz kötöttség: Csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és kezeljük az adatokat.
 • Adattakarékosság: Az adatok kezelése a szükségesre korlátozódik, releváns és a cél szempontjából megfelelő.
 • Pontosság: Az adatok pontosságáról és naprakészségéről gondoskodunk.
 • Korlátozott tárolhatóság: Az adatokat csak a szükséges ideig tároljuk.
 • Integritás és bizalmas jelleg: Megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmazunk az adatok biztonságának biztosítása érdekében.

Az érintettek jogai

 • Hozzáféréshez való jog: Az érintett jogosult tájékoztatást kapni az adatkezelőtől arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosult hozzáférni a személyes adatokhoz és a következő információkhoz: az adatkezelés céljai, az érintett személyes adatok kategóriái, az adatok címzettjei vagy címzettjeinek kategóriái, az adatkezelés időtartama.
 • Helyesbítéshez való jog: Az érintett kérheti a rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését, illetve a hiányos adatok kiegészítését.
 • Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”): Az érintett jogosult kérni a személyes adatok törlését, ha az adatkezelés céljai megszűntek, az adatkezelés jogellenes, az érintett visszavonja a hozzájárulását, vagy tiltakozik az adatkezelés ellen.
 • Adatkezelés korlátozásához való jog: Az érintett jogosult kérni az adatkezelés korlátozását, ha vitatja a személyes adatok pontosságát, az adatkezelés jogellenes, de az érintett ellenzi az adatok törlését, vagy az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez.
 • Adathordozhatósághoz való jog: Az érintett jogosult kérni, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és jogosult ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítani.
 • Tiltakozáshoz való jog: Az érintett jogosult bármikor tiltakozni a személyes adatok kezelése ellen, ha az adatkezelés közvetlen üzletszerzés céljából történik.

Kapcsolat

Ha bármilyen kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a következő elérhetőségeken:

Adatvédelmi incidensek kezelése

Az adatvédelmi incidenseket azonnal kivizsgáljuk és szükség esetén értesítjük az érintetteket és a felügyeleti hatóságot. Az incidensekről nyilvántartást vezetünk, amely tartalmazza az incidens tényét, hatásait és az elhárítására tett intézkedéseket.

Ez a szabályzat az adatkezelési gyakorlataink átláthatóságát szolgálja, és biztosítja, hogy a személyes adatok kezelése során minden jogszabályi előírást betartsunk.

kosár0

Kosár